Сіданич Ірина

Доктор педагогічних наук
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту

У 1988 році здобула вищу педагогічну освіту в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. Викладач етики і психології сімейного життя.

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Університету менеджменту освіти НАПН України. Захистила кандидатську роботу на тему: “Виховання культури взаємин батьків і дітей початкової школи”. А також, докторську дисертацію по темі: “Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі ХХ-перш.чверті ХХІ ст.”

Область науково-практичних інтересів

Теорія і практика духовно-морального виховання дітей та молоді в сім”ї, дошкільних закладах освіти, загальноосвітній школі, вищій школі, оздоровчих таборах. Підвищення кваліфікації педагогів християнської етики.

Досвід експерта

Обіймає посаду професора кафедри педагогіки, управління та адміністрування Науково-навчального інституту менеджменту та психології УМО НАПН України в Державному вищому навчальному закладі “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України. Має фаховий педагогічний досвід 30 років.

Є автором наукової школи “Християнська педагогіка і психологія” при УМО НАПН України. Постійно бере участь в наукових проектах Університету менеджменту освіти. Керує Лабораторією християнської педагогіки і психології УМО НАПН України.

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

Монографії

 1. Сіданіч І. Л. Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи: монографія / І. Л. Сіданіч, О. П. Кислашко — К. : Дорадо-Друк, 2012. — 496 с.
 2. Сіданіч І. Л. Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі (ХХ – початок ХХІ ст.): моногр. / І. Л. Сіданіч : НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К. : ТОВ «НВП» Інтерсервіс, 2013. — 464 с.
 3. Sydanych Irina. Scientific grounds of management of the spiritual-moral education of Ukraine: monograph / Irina Sydanych ; NAPS of Ukraine, university of educational management. – К. UEM, 2016. — 250 p. Навчальні посібники, навчальні програми
 4. Сіданіч І. Л. Релігієзнавство. Кредитно-модульна система навчання: підручник / І. Л. Сіданіч, Я. Я. Черненький, В. Ю. Лешан ; за ред. Я. Я. Черненького. — Л. : НЄДУАД, 2012. — 528 с.
 5. Сіданіч І. Л. Божі Заповіді — моральний дороговказ для людини: навч.-метод. посіб. / І. Л. Сіданіч, О. П. Кислашко. — К. : Грамота, 2011. — 200 с.
 6. Сіданіч І. Л. Основи християнського світогляду і моралі: навч.-метод. посіб. / І. Л. Сіданіч, О. П. Кислашко. — К. : Грамота, 2013. – 300 с.
 7. Сіданіч І. Л. Дорога Доброчинності: навч. посіб. для учнів 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К. : Навч. книга, 2013. — 124 с.
 8. Сіданіч І. Л. Дорога Доброчинності: робочий зошит для учнів 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К. : Навч. книга, 2013. — 52 с.
 9. Сіданіч І. Л. Християнська етика в українській культурі. Дорога Доброчинності: метод. рек. для вчителів почат. класів. — К. : Навч. книга, 2013. — 96 с.
 10. Сіданіч І. Л. Християнська етика в українській культурі: програма для учнів 1–4 класів загальноосвіт. навч. закладів. — К. : АДЕФ-Україні, 2013. — 28 с.

Тощо

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Сіданіч І. Л. Організаційно-педагогічні особливості духовно-морального виховання студентів вищого навчального закладу / І. Л. Сіданіч // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 6(19) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ, 2012. — С. 86–93.
 2. Сіданіч І. Л. Духовність і моральність: феноменологічні аспекти в історії вітчизняної освіти / І. Л. Сіданіч // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 8(21) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ, 2012. — С. 116–128.
 3. Сіданіч І. Л. Сутність духовно-морального виховання дітей у вітчизняній педагогічній думці на початку XX століття [електронний журнал] «Теорія і методика управління освітою» / І. Л. Сіданіч. — 2012. — № 9. — 25 с. — Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalog/517-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-9-2012
 4. Сіданіч І. Л. Історіографія проблеми духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі ХХ ст. / І. Л. Сіданіч // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр. ; гол. ред. Г. П. Шевченко.— Луганськ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. — Вип. 2. — С. 24–30.
 5. Сіданіч І. Л. Особливості формування змісту духовно-морального виховання дітей у період розбудови системи шкільної освіти в Українській соціалістичній радянській республіці (1917–1930) [електронний журнал] «Теорія і методика управління освітою» / І. Л. Сіданіч. — 2013. — № 10. — 23 с. — Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalog/517-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-10-2013
 6. Сіданіч І. Л. Духовно-моральні засади педагогічного спілкування у вітчизняній школі ХХІ ст. / І. Л. Сіданіч // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. ; за наук. ред. В. І. Бондаря. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 21. — С. 159–165. — (Серія «Теорія і практика навчання та виховання»).
 7. 7. Сіданіч І. Л. Культурно-просвітницька діяльність церкви як чинник духовно-морального виховання дітей на початку ХХ ст. / І. Л. Сіданіч // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. ; за наук. ред. В. І. Бондаря. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. — Вип. 23. — С. 168–175. — (Серія «Теорія і практика навчання та виховання»).
 8. Сіданіч І. Л. Педагогічні технології духовно-морального виховання дітей в історії вітчизняної педагогіки і школи / І. Л. Сіданіч // Наукові записки. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». 2013. — Вип. 23. — С. 220–238. — (Серія «Психологія і педагогіка»). 27. Сіданіч І. Л. Особливості вибору і впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування в історії вітчизняної демократичної школи / І. Л. Сіданіч // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. — К., 2013. — Вип. 75. — С. 163–168.
 9. Сіданіч І. Л. Правове регулювання духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі / І. Л. Сіданіч // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 9(22) / голов. ред. В. В. Олійник. — К. : АТОПОЛ, 2013. — С. 214–222.
  10. Сіданіч І. Л. Особливості викладання предметів духовно-морального спрямування в сучасній вітчизняній школі / І. Л. Сіданіч // Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. статей. — Ялта : РВВ КГУ, 2013. — Вип. 41. — Ч. 1. — С. 277–284. — (Серія «Педагогіка і психологія»).

Тощо.

Участь у конференціях, семінарах

 1. Сіданіч І. Л. Актуальні проблеми і стан викладання предметів духовно-морального спрямування у м. Києві та Київської області / І. Л. Сіданіч // Роль предметів духовно-морального спрямування у вихованні особистості : Всеукр. «круглий стіл» (м. Рівне, 16 січ. 2015 р.). — Рівне, 2015. — С. 3.
 2. Сіданіч І. Л. Проблеми та перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування: з досвіду роботи Київської області / І. Л. Сіданіч // Християнські цінності як складова духовно-морального виховання громадянина України : Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 16 квіт. 2015 р.). — Черкаси, 2015. — С. 2.
 3. Сіданіч І. Л. Особливості формування духовно-моральних якостей в учасників навчально-виховного процесу / І. Л. Сіданіч // Реалізація тенденцій управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій в освітній простір України : Всеукр. семінар (з між нар. участю) (м. Київ, 23 квіт. 2015 р.). — К., 2015. — С. 7.
 4. Сідланіч І. Л. Аксіологічний підхід до становлення системи духовно-морального виховання в освіті України / І. Л. Сіданіч // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти : VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 трав. 2015 р.). — К., 2015. — С. 33.
 5. Сіданіч І. Л. Духовність як основа становлення майбутнього магістра педагогіки вищої школи / І. Л. Сіданіч // Духовно-культурні цінності виховання людини : VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 трав. 2015 р.). — К., 2015. — С. 7–8.
 6. Сіданіч І. Л. Актуальні проблеми духовно-морального виховання студентської молоді / І. Л. Сіданіч // Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти : ІІ Всеукр.а наук.-практ. конф. (м. Київ, 11 черв. 2015 р.). — К., 2015. — С. 18.
 7. Сіданіч І. Л. Викладання курсів духовно-морального спрямування на волонтерських засадах / І. Л. Сіданіч // Актуальні питання вивчення курсів духовно-морального спрямування : Всеукр. наук.-метод. семінар за участю зарубіжних освітян (Київ – Вишневе, 22 черв. 2015 р.). К.–Вишневе, 2015.-С. 3.
 8. Сіданіч І. Л. Духовно-моральне виховання молодого покоління: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні / І. Л. Сіданіч // Духовно-моральне виховання молодого покоління : вітчизняний і зарубіжний досвід Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Острог, 26 чер. 2015 р.). — Острог, 2015. — С. 5.
 9. Сіданіч І. Л. Зміст, форми і методи взаємодії викладача християнської етики зі школярами у вітчизняній школі / І. Л. Сіданіч // Позитивна соціальна взаємодія у навчально-виховному процесі : Всеукр. наук.-метод. семінар (м. Київ, 15 серп. 2015 р.). — К., 2015. — С. 3.
 10. Сіданіч І. Л. Інноваційні форми взаємодії викладачів і майбутніх магістрів за спеціалізацією «Християнська педагогіка у вищій школі» / І. Л. Сіданіч // Науково-методичний семінар майбутніх викладачів християнської педагогіки у вищій школі (Київ, 5 верес. 2015 р.).- К.,2015. – С. 3. від Дня народження) : програма Міжвузів. наук.-пед. читань ІППО КУ імені Бориса 30.
 11. Шляхи вдосконалення підготовки викладача курсів духовно-морального спрямування / Київська міська конференція «Інтеграція курсів духовно-морального спрямування в освітній простір» / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Київський міський будинок вчителя (м. Київ, 13 лютого 2017 р.).

Тощо.