Пастушенко Сергій

Доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України
Написати експерту

Про освіту

Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут у 1981 році і отримав диплом з відзнакою зі спеціальності сільськогосподарське будівництво.
Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі і споруди (1990), доктор технічних наук зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (2004), професор по кафедрі теоретичної та прикладної механіки (2005). Підвищував кваліфікацію в Університеті Вайнштефан – Тріздорф (Німеччина) за напрямком: «Система практично орієнтованої освіти вищих навчальних закладів Німеччини»; Національному університеті біоресурсів і природокористування України по темі: “Створення і використання цифрового освітнього контенту на базі CLMS”.

Область науково-практичних інтересів

Підвищення енергетичної ефективності сільськогосподарської техніки і технологій (ґрунтується на розроблених оригінальних методах аналізу, синтезу й оптимізації енергоперетворювальних систем технічних об’єктів). Інноваційний розвиток системи вищої освіти України (підготовка лідерів для сільськогосподарського середовища України).

Досвід експерта

Розробка та впровадження у сільськогосподарське виробництво ресурсозберігаючої технології і технічних засобів отримання насіння овоче-баштанних культур (сторони проекту: Інститут південного овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, Херсонський і Миколаївський державні аграрні університети). Створення і впровадження ресурсозберігаючої технології та техніки для отримання насіння овоче-баштанних культур, на ґрунті технічних та фізико-механічних аспектів для південного регіону України – Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей. Потенційними споживачами науково-технічного продукту є підприємства агропромислового комплексу, фермерські господарства, приватні орендні підприємства і т.і. України та інших країн що вирощують продукцію та/або виробляють насіння овоче-баштанних культур. Розроблено, виготовлено, апробовано в умовах сільськогосподарського виробництва комплекс машин для виділення та доробки насіння овоче-баштанних культур: огірок, диня, кавун, солодкий та гіркий перець, що дозволяє зменшити втрати кондиційного насіння на етапі його виділення. Наприклад, по насінню огірка, середньорічна потреба Херсонської області в середньому складала до 15000 кг/рік, розроблений комплекс машин дозволяє знизити втрати на травмування, пошкодження насіння у процесі його виділення з 12..22% до 3,5% за пропонованою технологією, що від потреби у насінні на рік дає суттєву економію коштів на його придбання. За наслідками цього проекту підготовлено і захищено 4 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня – кандидат технічних наук по спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

1984 – 1987 – заступник директора Миколаївської філії Одеського сільськогосподарського інституту;

1987 – 1990  – заступник декана факультету;

1990 – 2007  – декан факультету Миколаївського державного аграрного університету (згодом, Миколаївський НАУ);

2007 – 2008 – проректор з навчальних і науково-виробничих питань, завідувач кафедри Національного аграрного університету (згодом, НУБіП України, м.Київ);

2008 – 2011 – проректор з науково-педагогічної та інноваційної роботи, завідувач кафедри Херсонського державного аграрного університету;

2011 – 2016 – директор навчально-наукового інституту інженерії об’єктів і систем, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені  Петра Могили;

2016 – теперішній час – завідувач кафедри, професор ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний університет».

Заступник голови, член науково-методичної комісії з вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (1992-2016). Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 208–Агроінженерія .  Іноземний член Комісії з питань моторизації та сільського господарства Відділу Польської академії наук у Любліні. Академік Академії наук вищої школи України. Член редакційних колегій наукових фахових збірників України (Вісник аграрної науки Причорномор’я) і Польщі (TЕКА та MOTROL).

Творчий доробок автора складається з 345 опублікованих науково-методичних праць, серед яких – 1 монографія, 2 підручника і 12 навчальних посібників з грифами МОН України і Міністерства аграрної політики України, 20 авторських свідоцтв на винаходи, патентів та про реєстрацію авторського права, 4 типові програми з навчальних дисциплін.

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

 1. Пастушенко С. І., Гольдшмідт О. В., Ярошенко В. Ф. Курсове проектування деталей машин: навч. посібник / Київ: Аграрна освіта, 2003. 291 с.;
 2. Пастушенко С. І., Ярошенко В. Ф., Гольдшмідт О. В. Лабораторний практикум з деталей машин: навч. посібник / Київ: Аграрна освіта, 2005. 240 с.;
 3. Пастушенко С. І., Руденко О. Г., Іщенко В. В. Практикум з теоретичної механіки. Частина 1. Статика. Кінематика: навч. посібник / за ред. проф. С. І. Пастушенко. Вінниця: Нова Книга, 2006. 384 с.;
 4. Пастушенко С. І., Руденко О. Г., Іщенко В. В., Масюткін Є. П. Практикум з теоретичної механіки. Частина 2. Динаміка: навч. посібник / за ред. проф. С. І. Пастушенко. Вінниця: Нова Книга, 2007. 544 с.;
 5. ГСВОУ-04. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства» кваліфікації 3119 «Технік (за професійним спрямуванням». Вид. офіц. Київ. 2005. 161 с.

Найвідоміші наукові публікації автора:

 1. Пастушенко С. И., Яхно О. М. Повышение эффективности использования энергии в гидравлических механизмах сельскохозяйственных машин. Промислова гідравліка і пневматика. 2004. № 1(3). С.92-98;
 2. Pastushenko S. I. Matematicke modelovani hydrodynamiky proudeni pro krivocare potrubi zemedelske pneumaticke dopravy. «Zemedelska technika a biomasa». 2005. № 4. P. 127—134;
 3. Sergiy Pastushenko Mykola Оgiyenko, Kazimierz Dreszer. Mathematical research on vertical hydrodynamics of hydro-pneumatic separator. TEKA Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture. 2010. Vol. X. P. 315—326;
 4. Пастушенко С. И. Оптимальное проектирование структурных схем гидропривода сельскохозяйственной техники методами теории графов. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. 2010. Вип. № 10. Том № 7. С.262–274;
 5. Пастушенко С. И. К вопросу исследования эффективности функционирования энергопреобразующих систем сельскохозяйственных машин. Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: Международная научно-техническая конференция, г. Минск, 20 октября 2012 года: материалы доклада, 2012. Том № 3. С.12–18;
 6. Сергей Пастушенко Формирование систем технологических трубопроводов гидроприводов технических объектов. MOTROL. Commission of Motorization and Energetic in Agriculture. 2015. Vol. 17. № 2. P. 29–34;
 7. Сергей Пастушенко, Андрей Пастушенко, Исследование вихревых двухфазных потоков пневмотранспортных установок. MOTROL. Commission of Motorization and Energetic in Agriculture. 2016. Vol. 18. № 2. P. 57–61;

Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації:

 1. Гольдшмідт О. А. Розробка і обґрунтування технологічних параметрів сепаратора насіння баштанних культур: дис. … канд. техн. наук : 05.20.01 — механізація сільськогосподарського виробництва / Кримський державний аграрний університет. Сімферополь, 2000. 205 с.
 2. Кузенко Л. М. Оптимальні поперечні перерізи стиснуто-зігнутих і розтягнуто-зігнутих сталевих стержнів за умови міцності в області обмежених пластичних деформацій. : дис. … канд. техн. наук : 05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди / Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, 2002. 178 с.
 3. Думенко К. М. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів машини для виділення насіння солодкого та гострого перцю: дис. канд. техн. наук : 05.05.11 — машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Національний аграрний університет. Київ, 2007. 199 с.
 4. Огієнко М. М. Обґрунтування технологічного процесу і параметрів комплексу машин для доробки насіннєвої маси овочебаштанних культур: дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 — машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2012. 222 с.Посилання

  Науковці України. Пастушенко Сергій Іванович.
  УКРАГРОТЕКА- Електронний каталог Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України on-line.
  База патентів України. Пастушенко Сергій Іванович.