Горгота Олеся

Директор Вишгородської спеціалізованої школи "Сузір'я"
Галузь:«Гендер»
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту
У 1998-2003 роках навчалась на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення «філософія». Отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Філософія» та здобула кваліфікацію магістра філософії, викладача філософських дисциплін. З 2015 року до 2018 року навчалась у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», спеціальність «Правознавство». Отримала диплом спеціаліста за спеціалізацією «Комерційне та трудове право».

Підвищувала кваліфікацію у Вищій школі філософії при Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом

У 2003-2006 роках навчалась в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на кафедрі «історія філософії». У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Тема роботи: «Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В.Ф.Гегеля до комунікативного плюралізму К. Ясперса» (Methodology of historico-philosophical study: from G.W.F.Hegel’s rational monism to K.Jaspers’s communicative pluralism).

Область науково-практичних інтересів
Філософія, політологія, психологія. Гендер.

Досвід експерта
Директор Вишгородської спеціалізованої школи “Сузір’я”, доцент кафедри психології і соціології МАУП.
Член Української Асоціації християнської психології.

З 2015 – 2018 обіймала посаду директора Полтавської філії МАУП.
З 2013 – 2014 завідувала кафедрою філософії МАУП.
Нагороджена Почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток Академії, багаторічну сумлінну працю.

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:
Більше 50 наукових та навчально-методичних праць. Серед них:

“Екзистенційна комунікація” як методологічний принцип історико-філософського дослідження Карла Ясперса // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – Вип. 52. – К.: Український Центр духовної культури, 2006. – с.74-84.

Глобалізація і націоналізм: інтеграційні та диференційні процеси у сучасній цивілізації // Молода нація. – Київ: Видавництво “Смолоскип”, 2011. – с.78-90.
Національний характер онтогерменевтики Мартіна Гайдеггера // Гілея: Науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2012. Випуск 66. – с.426-432.

Нація і Держава як головні константи ідентичності людини у сучасному герменевтичному дискурсі // Гілея: Науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2012. Випуск 68. – с.888-894.

Церква як шлях оновлення ментальності української нації, за працями Дмитра Донцова // Свято-Дмитрівський катехитично-пастирський центр, Харківське крайове братство апостола Андрія Первозванного, м. Харків, квітень, 2013. – с.31-40.

Комплекс меншовартості в українському менталітеті як результат «боротьби двох культур» – української і російської – в часи комуністичного режиму // Актуальні проблеми українознавства: [звед.зб.матер.наук.-практ.конф.]. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2013. – с.80-89.

Екзистенційна модель ідентичності // Гілея: Науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2013. Випуск 75(8). – с.301-304.

До проблеми міжетнічних конфліктів у секулярному суспільстві // Колегія: Часопис Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві, №10(23), 2013. – с.22-30.

Національне народовладдя: сутність та основні виміри // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід». – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2014. – с.107-119.

Ціннісні орієнтири української молоді в умовах сучасних соціокультурних викликів // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2015. Випуск 60. – с.234-244.

Герменевтика соціальної реальності П’єра Бурдьє як розуміння сучасного соціально-політичного дискурсу // Гілея: Науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2015. Випуск 95. – с.333-337.

Правова соціалізація особистості у формуванні громадянського суспільства: соціально-психологічні аспекти // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр. / гол.ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип.5. – 168с. – с.149-164.

Психологічний профайлінг: перспективи розвитку в Україні // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр. / гол.ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. – Вип.6. – 159с. – с.24-33.

Психологічна проблема ідентичності у формуванні особистості підлітка // Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування особистості підлітка: сучасні реалії», Хмельницький інститут МАУП, м. Хмельницький, 25 квітня 2018р.

Проблема політичної культури в Україні // Перспективні напрями вітчизняної науки: Збірник наукових праць за матеріалами Міжвузівської наук-практ.конф.до Дня науки (17 травня 2018р., м. Одеса), присвяченої 20-річчю Одеського інституту МАУП / Міжрегіональна Академія управління персоналом. Одеський інститут. – Одеса: Лерадрук, 2018. – 317с. – с.105-113.

http://www.brama.com/news/press/2004/12/041216uvkr.html
http://narodna.pravda.com.ua/rus/discussions/4aeef67b24d35/
http://old.banderivets.org.ua/page=pages/zmistd0/200906/article02
https://censor.net.ua/forum/2535064/chomu_ukransk_natsonalstki__ne_femnstki
http://ukrlatvian.lv/2014/10/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-2/
http://zorya.poltava.ua/tradicijni-cinnosti-potrebujut-zahistu/

Відео
https://www.youtube.com/watch?v=PmhMp1mVp0kГQ